.ןליּפש וצ סמרָאוו סעמַאג .סמרָאוו סעמַאג ןיילנָא סמרָאוו יד ליּפש

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ןיילנָא סמרָאוו ליּפש ןליּפש וצ ַיירעליּפש םערָאוו ַיירֿפ

.17 טֿפַאשנַאמ עמריפ שיטירב יד ךרוד טיירפאב ןוא דעּפָאלעוועד סעמַאג רעטויּפמָאק​​ ןופ עי .סמרָאוו רעדָא ,ַיירעליּפש םערָאוו ןגעוו ס סע .רערעדנא רעדעי טימ המחלמ שיטקַאפ גנישזדייוו ןענעז ייז ,זמרָאוו עוועזָאר גניזוימַא .גנורעטשעצ ץנַאג זיב המחלמ יד .סַאּפש טשינ ןוא סַאּפש סע טשינ זיא !רעייז ,טכער' ס זַא .סמרָאוו ןליּפש וצ ןבייהנָא ןוא טפעשעג ןייד עלַא ןלעטש ,ןגינעגרַאפ ןופ ץַאלּפ ַא ןוא ע .לטַייזבעוו רעזדנוא ףיוא טגנאלרעד"סמרָאוו"ןופ ַארנַאשז יד ןופ סעמַאג יד ןופ ןייק וצ .ןיילנָא ןליּפש סמרָאוו גערֿפנָא רָאטָאמ ןכוז יד ןיא רעמַאה וצ ןליוו ריא ביוא ,רעדָא .זנַאשייקַאפַאדַאמ ןַייז​​ ןופ עליפ ןוא סמרָאוו ןגעוו סעמַאג עווַאקישט ֿבור ןוא רעטסעב יד .סמרָאוו ליּפש יד ןופ ַארנַאשז יד​​ ןופ עווַאקישט ןוא רעטסעב רעייז יד זיולב ץלַא טלמאז .סמרָאוו ליּפש יד​​ ןופ עטכישעג יד ךרוד ןייג לסיב א .1994 ןיא טיירפאב זיא סמרָאוו ןגעוו ליּפש ךעלרעדנווו םעד ןופ לייט רעטשרע רעד .סע ןפור וצ טצינעג רימ יוו סמרָאוו - ליּפש סיורג סָאד זיא סָאוו .סעמַאג ןופ זַארנַאשז ערעדנא עכעלטע ןופ תודוסי יד זנייבמַאק זַא ליּפש טריזאב ַיירד ַא .םיא וצ זיילּפַא דנַאשידנַאק סמרָאוו ןגעוו ליּפש יד ךאד רעבָא ,סעיגעטַארטס טריזאב-ַיירד .עיגעטַארטס טריזאב-ַיירד ןופ ַארנַאשז יד ןופ סעמַאג יד ןופ וויטַאנעזירּפער טמירַאב טסר .טיירפאב זיא סע רָאי יד ןיא יוו סקלָאפ יוו טקנוּפ זיא סמרָאוו סמרָאוו ןגעוו ליּפש יד .עירעס ןָאדדעגַאמרַא סמרָאוו יד ןופ ליּפש דייליד טסרעמ יד ליּפש סרעַיילּפ ֿבור ,טנַייה .טנַייה גנורעדָאפ ןיא טשינ ןענעז ןוא סַאנוויטקַארטַא רעייז ןרָאלרַאפ ןבָאה עירעס יד ןו ,זגיל ןַאמכַאפ ןענעז סע ,ץנַאמַאנרעט שרעדנַא ,סּפישנַאיּפמַאשט קידנעטש ןענעז סע סמרָאוו n. ."סמרָאוו"ליּפש ןיילנָא יד ןופ טעטירַאלוּפָאּפ גנישינימיד טינ יד זמרעפנַאק רעדיוו לָאמַא .לטַייזבעוו רעזדנוא ףיוא סמרָאוו ליּפש בייהנָא ןוא - ןגינעגרַאפ יד ךיז ןענעקייל טינ
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא