ןיילנָא סעמַאג דיָאנַאקרַא

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

ןיילנָא ליּפש דיָאנַאקרַא

.גנולפייווצרַאפ טינ ןָאט ,טנווָא םעד ןופ החונמ יד רַאֿפ ךיז טימ ןָאט וצ סָאוו ןסיוו ט .ריא ןפלעה וצ ןדירפוצ ןלעוו רימ .דיָאנַאקרַא ליּפש יד ןיא ץַאלּפ רעזדנוא ןכוזַאב רָאנ
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא