.ןיילנָא סעמַאג לָאבשיוק דיורדנַא ןוא יסיּפ סעמַאג לָאבשיוק

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.סעמַאג ליּפש לָאבשיוק ןיילנָא ליּפש לָאבשיוק

.טלעוו לַאוטריוו סַאלַאיבַאפ יד ןיא ןענעכערּפָארַא ןוא ןדלעה עטסבילַאב רעזדנוא ןופ ןיי .זי סע רעוו ןרעוו ןענעק ריא .רעדרעמ רעדָא קעזַאמ ,רעסייר ,רענלעז א .סרעַיילּפ לָאבשיוק (סעסנעס ייב) סיורג ,עטסבילַאב ןייד עלַא ןופ ךעלכיש יד ןיא ךיז ן .סּפישנַאיּפמַאשט סקיּפמילָא רעקגנַאק וצ ןענעק טעוו ןוא החלצה שיטקַאפ ןכיירגרעד ריא רע .רע טפראוו​​ ,זיסַאּפ ,העש טעברַא ,קינכעט ,סנַארעדנע ,גניניירט ךעלגעט .סעטַאמ-טֿפַאשנַאמ ןייד טימ ץוַאקרעוו קידרעדייסעק .סעיגעטַארטס ןוא קיטקַאט גניּפָאלעוועד .לָאבשיוק ןופ טלעוו לַאקישזדַאמ יד ןיא ריא ןטרַאוו רעמ ליפ ןוא םעד עלַא .ןייג ןוא עקליּפ םעד ןּפַאכ ,יוזַא
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

איר וועט אויך ווי אָנליין גאַמעס פליסנדיק אויף אַ קייט שפּילן פֿאַר פּאָטער