.ַיירֿפ ןיילנָא סעמַאג טוַאקיירב .יסיּפ סעמַאג טוַאקיירב ַיירֿפ

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ןיילנָא סעמַאג טוַאקיירב ליּפש .ַיירעליּפש טוַאקיירב ךעלנע ליּפש סעמַאג ךעלנע טוָאקַאערב

.גנולפייווצרַאפ טינ ןָאט ,טנווָא םעד ןופ החונמ יד רַאֿפ ךיז טימ ןָאט וצ סָאוו ןסיוו ט .ריא ןפלעה וצ ןדירפוצ ןלעוו רימ .דיָאנַאקרַא ליּפש יד ןיא ץַאלּפ רעזדנוא ןכוזַאב רָאנ
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

איר וועט אויך ווי אָנליין גאַמעס סעמַאג גנוריסַאּפ עקליּפ גניסנוַאב שפּילן פֿאַר פּאָטער