.ןיילנָא סעמַאג קילָארק ןיילנָא ַיירֿפ סעמַאג קילָארק

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ןיילנָא ןליּפש סעמַאג לגיניק ַאזַא ןענעק ריא ןוא ,בּוט םוי רעטסי וצ דַאטייקַאדעד ןענע .ריא רַאֿפ אצמינב ןענעז ליּפש ַיירֿפ סעמַאג יננוב יד עלַא - ץסעווק ןוא זרעשטנעוודַא ןי

.טלעוו רעד ןיא זינַאב ןופ זדירב ענעדישרַאפ 83 ןענעז סע .ריא ןשיוטנַא טשינ טעוו ץַאלּפ יד ןופ טַאלב םעד ףיוא ריא רַאֿפ טיירגעגוצ ןבָאה רימ סָא .טציא טכער ןיילנָא ןליּפש סעמַאג קילָארק יד​​ ןופ עלַא ןענעק ריא - סגגע ןריצַאב ,ןבַייל .זוָאדעמ ,זדיילג ,סַארָאפ ןיא טסָארּפ ןענעז ךיוא ייז רעבָא ,זוָארעב דרערעטנו ןיא טּפיו .ריא רַאֿפ אצמינב ןענעז ליּפש ַיירֿפ סעמַאג זיבייב ערעדנא עליפ ןוא יד - ץסעווק יוו ט .קיווקסענ ןוא ינַאב סגוב :סעיננוב ןוטרַאק טמירַאב טסרעמ יד טימ ייז ןליּפש טעוו ריא .זיוה יד ןיא גנוקינייר ,םערק זַיי טכאמעג ,סעמַאג גניקוק ןליּפש ןענעק ריא ַארנַאשז ם .זרעטַאדערּפ ןעמיטשַאב וצ ףראד ןענעז ןרעיוא ַאזַא ןוא ,רעטעמיטנעס 10 ןכיירגרעד ןענע .ּפָאק יד ןביוא קילברעבי יד רַאֿפ ךעלטרָאווטנַארַאפ זיא סָאוו יד לעיצעּפס ,גנואעז דעּפָאל .סגעל דניה ןייז טימ ןגָאלש ןוא ןייצ קרַאטש ןַייז טימ ןסַייב טעוו רע ,רעטַאדערּפ ַא ןו .זינַאב זייב ןופ זדוַארק קעווַא ןפמעק וצ טאה קילָארק טוג סַייוו ַא ווו ,ליּפש יד ןיא .לפיש יד ןיא ןרעטש גנילַאפ יד ףיורַא גניקיּפ ,קילָארק לסיב ַא טימ ןעמַאזוצ ןעורּפָא ןע
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

איר וועט אויך ווי אָנליין גאַמעס סעמַאג גנילביל שפּילן פֿאַר פּאָטער