.ןיילנָא סרעקקעשט .ןיילנָא סעמַאג סעקמַאד ַיירֿפ סעמַאג סרעקקעשט

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ןיילנָא סרעקקעשט ַיילּפ .סרעַיילּפ 2 סרעקקעשט ַיילּפ רעטויּפמָאק טימ סרעקקעשט ַיילּפ

.ץַאלּפ ךעלרעדנווו רעזדנוא ףיוא ןייז טעוו ריא ןוא"ןיילנָא סרעקקעשט ליּפש"רָאטָאמ ןכו .ןטכארט לַאקישזדַאל ןוא שיטקַאט דעּפָאלעוועד טנוזעג זיא סָאוו ,ליּפש ךעלרעדנווו ַא זיא .טַייצ עווַאקישט ןוא טוג ַא ןבָאה וצ ריא ןפלעה ךיוא טעוו סע ןוא
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

איר וועט אויך ווי אָנליין גאַמעס רעווערסי שפּילן פֿאַר פּאָטער