.סעמַאג םרַאפ ןיילנָא םרַאפ ןיילנָא

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ןיילנָא ליּפש םרַאפ ַיירֿפ רַאֿפ ןיילנָא םרַאפ

.טניירפ טימ גניטייקַאנוימַאק ןוא זיטַאנוטרעּפַא גנולקיווטנַא ןוא סַאנטיירב ,סעטשַאּפ ןַי .םרַאפ יד ףיוא ןיילנָא ןליּפש ריא ןוא סע ןריבורּפ .סַאּפש ןוא עווַאקישט רעייז זיא סע .ןיילַא ןַייז לָאמנייק טעוו ריא לַייוו ,דרָאב ןייז לָאמנייק טעוו ריא .דרָאב טשינ ןרעוו טמיטשאב טעוו ריא יוזַא ,טניירפ ןייד טימ ןליּפש קידנעטש טעוו ריא
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

איר וועט אויך ווי אָנליין גאַמעס יזנערפ םרַאפ שפּילן פֿאַר פּאָטער