.ַיירֿפ ןיילנָא סעמַאג רעניימ דלָאג ַיירֿפ רַאֿפ סעמַאג רעניימ דלָאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ןלעטשרַאפ לופ ןיילנָא ליּפש רעניימ דלָאג ליּפש ַיירֿפ ןיילנָא סעמַאג רעניימ דלָאג

.עגער ַא ןיא ךַייר ןעמוקַאב ילסוָאלובַאפ ןוא סיירג קיזיר ןופ טַאגגני ענעדליג ַא רעדָא .זדנוא ןופ רעדעי ָאי ,ןעמעננָא רימ .זרעגיד דלָאג ןופ קרעוו עווַאקישט רעייז ןוא סַאירָאבַאל ,טַייקכַייר וצ געוו רעדנא ןא .טכירסיו קירעהעג ןייק ,גנורַאפרעד ןייק ,ןסיוו ןייק ןבאה ייז לַייוו ,סעּפע ןענופעג .ַיירעליּפש ןיילנָא רעזדנוא ןיא רעניימ דלָאג רעזדנוא ןליּפש וצ ןגָאלשרָאפ רימ םעד רַאֿפ .טֿפנוקוצ רעד ןיא רָאטקעּפסָארּפ דלָאג חילצמ ַא ןרעוו וצ ןענעק וצ ןֿפרַאד ריא ץלַא ןוא ג
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

איר וועט אויך ווי אָנליין גאַמעס סעמַאג שינעטער ןרַאּפשרַאפ שפּילן פֿאַר פּאָטער