.סעסַאר ייווצ רַאֿפ ןיילנָא סעמַאג ייווצ רַאֿפ עסַאר ןיילנָא

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ייווצ רַאֿפ םַאטש ןיילנָא ליּפש ַיירֿפ רַאֿפ ןיילנָא ייווצ רַאֿפ גניסַאר

.ןבעל רעזדנוא ןיא תמא טושּפ םעד ךרוד דידייג קידנעטש ןענעז רימ ,סַאּפש רעמ ןעמַאזוצ .ענדָאמ טשינ זיא סָאד ןוא .ןגיזַאב ןופ גנורעטיבראפ רעדָא סעירָאטקיוו ןופ קילג ןייק ןלייט וצ רענייא ןייק זיא .קילג זיולב ריא ןעַיירפַאב וצ ןריבורּפ ןלעוו רימ רעבא .עווַאקישט רעייז ןוא סַאּפש ,ליק ןענעז ייווצ רַאֿפ עסַאר יד ןופ סעמַאג .טַייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא ןעמַאזוצ עסַאר יד ןיא טניירפ ןייד טימ ןליּפש ןענעק ריא .גניסַאר ןישַאמ ןופ דלעפ יד ןיא החלצה ןכיירגרעד וצ ריא ןֿפלעה טעוו סָאוו ,ףעטוש שי .קָאטש יד וצ ןעלטערט זַאג יד ןוא ץלעב ןצעזקעווַא ןייד ןטסַאפ .ןעקנעדעג וצ ןֿפרַאד ריא סָאוו סקסַאט טּפיוה ייווצ ןענעז ָאד
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא