סעמַאג קלַאכ

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

ןיילנָא ליּפש ַיירעליּפש קלַאכ

.שטנעמ קלַאכ רעּפוס ןביילג יד ןופ גנוריסַאּפ רעד ןגעוו םליפ םעד טסייוו ןעמעלַא .םליפ ןביילג ןוא עווַאקישט רעייז ַא זיא סאד .דלעה ךעלטנייוועגמו רעייז ַא זיא קלַאכ .םיא טגניווס סָאוו ץלַא ןזָאלב ןעק סָאוו ,שינעעזרַאפ ןירג ,קיזיר ַא ןיא טרעקראפ רע ט
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא