זלרעג רַאֿפ סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

ןיילנָא ןליּפש ץנַארטסער זלרעג רַאֿפ סעמַאג

.גנולַייוורַאפ ענעדישרַאפ עליפ זדנוא סרעפפָא ַיירעליּפש רעטויּפמָאק ןופ טלעוו יד .עפַאק ַא ןיא טעברַא ליּפש יד זיא ייז ןופ רענייא .ןכאז ךעלנע ןוא וינעמ יד ןגלָאפכָאנ ,זרעמַאטסַאק ןעניד טעוו ריא .קַאמשעג רעייז ןוא עווַאקישט זיא סע לַייוו ,סע יוו לָאז ריא ,טציא טכער בייהנָא
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא