רוקינַאמ זלרעג רַאֿפ סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

ןליּפש וצ זלרעג רַאֿפ סעמַאג ערוקידעּפ ןוא רוקינַאמ

.זידייל עטבילאב ןוא ענייש רעזדנוא רַאֿפ עלַא .זליקס רוקינַאמ ןייד ןרעסעברַאֿפ וצ ןפלעה רעדָא יוו ןסיוו טינ ןָאט ריא ביוא ,ריא ןע .עטסבילַאב רעזדנוא ,ןרעדָאפסיורַא
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא