קאַטינג האָר גאַמעס גערלז. קאַטינג האָר גאַמעס אָנליין

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

לעבן שפּיל האָר קאַטינג. קאַטינג האָר פֿרייַ שפּיל

.ץוקריַאה ןופ ַארנַאשז יד וצ דַאטייקַאדעד לטַייזבעוו רעזדנוא ןופ גנולייטּפָא יד ןיא רי .טסנוק ס רעריזירפ רעכ ןַייז עלַא ןיא ןסיוו ןוא ןענרעל ריא ןפלעה וצ ליצ ַא ןלעטש ז .ךיז ןעמענרַאפ יוו ןלעוו ,ךיוא ,זלרעג רימ ,סעמַאג ַיירעסיש ןוא סעמַאג המחלמ גניייל .ץַאקרעכ' זלרעג ןיילנָא רעזדנוא ןיא גנייילּפ ךָאנ ייז ןָאט וצ ןענעק טעוו ריא ןוא לי
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא