ַיירעליּפש עכַאּפערעשט ַאשזדנינ

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

ליּפש ַיירֿפ סעלטרוט ַאשזדנינ שזדייניט

.ַאשזדנינ עכַאּפערעשט יד ןופ ַארנַאשז יד ןופ סעמַאג יד וצ דַאטייקַאדעד ץַאלּפ רעזדנוא ןו .גניטייסקי ןוא סַאּפש רעייז זיא סַאשזדנינ עכַאּפערעשט גניַיילּפ .ליּפש םעד ןריפרַאפ וצ ןבָאה לָאמנייק טעוו ריא ןוא ,ןוטרַאק סקלָאפ רעייז ןוא ירעדנַאש .ןשטנעמ סַאלסנעפיד ןוא םערָא יד ןפלעה קידנעטש ןענעק ןוא לענש ,קרַאטש רעייז ןענעז
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא