.רעדניק רַאֿפ סעמַאג םוי בּוט םוי ַא רַאֿפ סעמַאג ןו

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.עכמיס ליּפש ןיילנָא ןליּפש וצ זלרעג רַאֿפ בּוט םוי

.ןטיירג וצ רעטסעב יוו ןגעוו ןטכארט ןוא ,טגרָאזַאב לסיב ַא קידנעטש ןענעז רימ ,בּוט .זירעמעמ ךעלרעדנווו ןעיירֿפ רימ ,רעביא זיא בּוט םוי רעד ןעוו ןוא .לטַייזבעוו רעזדנוא ףיוא Posted ,בּוט םוי ףיוא סעמַאג ךעליירפ טימ ןאטעג ןרעוו ןענ .רעדניק רַאֿפ סעמַאג ןופ גנולייטּפָא בּוט םוי רעד ןיא ריא רַאֿפ ןטראוו ןיוש זיא ןעעווָא ?סעבריק ַא ןדַיינש ןוא סגגע ןלָאמ וצ ,גנוניווו רעד גניטיירעקעד ןוא םיוב לטינ רעד ?דנַאטשַאב ןוא רעטינרַאג ןייש טסרעמ יד ןבַיילק ןוא ,ןייא טאהעג ביל ַא טימ עטַאד ַא ףי .בּוט םוי עלוש רעדָא בּוט םוי סיורג ַא ןבָאה ןענעק ריא סָאוו רַאֿפ טייקיטעט גניטייסקי !רעטָאּפ ןענעק ריא ץַאלּפ רעזדנוא ןופ טַאלב םעד ףיוא ןליּפש בּוט םוי יוו ,ןיילנָא סנָאי
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ַיירעליּפש יירפ עדנעגלאפ יד ךיוא ליּפש