סעמַאג דרָאב

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.זיולב טינ רעבָא ,ַיירעליּפש טרָאק עריַאטילָאס סקלָאפ עליפ ללוּכ סָאוו עי .רעמ ןוא סעקמַאד ,ךָאש ,ןַאמַאגקַאב יוו ַאזַא ַיירעליּפש טאהעג ביל ןוא טס !טציא ןליּפש וצ ריא ןדַאל סעמַאג דרָאב

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ַיירעליּפש יירפ עדנעגלאפ יד ךיוא ליּפש