סעמַאג דערוטַאעפ

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ץַאלּפ רעזדנוא ןופ עיצקאדער יד ךרוד ןבילקעגסיוא ַיירעליּפש רעטסעב י .טַאלב םעד ףיוא טלמאזעג ןענעז ַארנַאשז ליּפש רעדנוזַאב ַא ןופ סנַאפ רַאֿפ .טציא טכער ןיילנָא ַיירעליּפש קיברַאפ ןוא לעה ןליּפש וצ ָאד טקירד - רע

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ַיירעליּפש יירפ עדנעגלאפ יד ךיוא ליּפש