ַיירעליּפש ליבָאמ

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.טציא טכער ןליּפש וצ ןעמעלַא רַאֿפ ןטראוו ַיירעליּפש ליבָאמ .יירפ רַאֿפ טגיטכעראב ןענעז ןוא טַאלב םעד ףיוא טלמאזעג ןענעז ןדלעה !טלעוו ליּפש יד ןופ גנוריסַאּפ גניטייסקי יד וצ ןעמעלַא ןדַאל ַיירעליּפש

?ַיירעליּפש קידוועריר סקלָאפ טסרעמ יד ןענעז סָאוו ?גנולַייוורַאפ ןופ ןימ םעד ןופ טֿפנוקוצ יד זיא סָאוו .םעד ןגעוו ראלק ןדער רימאל .זיימ הגרדמ-יטלַאמ ַא ןענעז סָאוו ַיירעליּפש קידוועריר קידוועריר ,רעס .סרעּפָאלעוועד רעייז וצ טלעג טסרעמ יד ןעגנערב ןוא זנַאשייקַאלּפַא קידו .זלוָאסנַאק ליּפש לַאבַאשיוטנַא לָאמַא יד טימ ןרירוקנָאק וצ ןבייהנָא זַייוו .טליוו ריא רָאנ ווו דעַיילּפ ןייז ןענעק ַיירעליּפש קידוועריר יד .ַארנַאשז ןרעדור ַא ןיא יירד יד ןופ ַיירעליּפש קידוועריר ןליּפש וצ ןגָא .זלוָאסנַאק ַאגעס ןוא וָאדנעטנינ ףיוא ס 90 ןוא ס 80 יד ןופ זַאסעסקַאס !טרעשַאב ןענעז גנוריסַאּפ ןוא עזייר .טציא טכער ןליּפש וצ ריא ןדַאל ַיירעליּפש קידוועריר ערוטַאינימ .טעלבַאט רעדָא ןָאפעלעט ןייד ןוֿפ ַיירעליּפש קידוועריר ןליּפש וצ סַאּפש ן .ןצונ וצ רעווש רעייז רעבָא טושּפ ,זיימ ענעשעק ַא טאה רססו יד ןיא ןר .עקליּפ לַאטעמ ןיילק ַא טימ לטסעק קיטסַאלּפ קיכעלַייק ַא ןעוועג זיא סע .זיימ יד ןופ ףוג יד ןיא ץעגרע סעלָאה ןופ סנָאט ןיא ךיז נקוטרעטנו ט .זיימ גניווָאמ ַא יוו קוק ,סענָאפ קידוועריר רַאֿפ טּפיוה רעד דנייזיד , .ףיוא יוזַא ןוא ךָאל קירטעמַאישזד ,ןזיירק רילָאק ,ןעגנירּפש שילַאריּפס .עטכישעג שרעדנַא ַא זיא סָאד לַייוו ,ַיירעליּפש יד ןגעוו ליפ ןדער טשינ .לטימ גנימייג רעדניק טעיווָאס יד וצ קירוצ ,יוזַא .ַיירעליּפש קידוועריר ןופ ּפיט ןייק ןיא דעַיילּפ ןייז טינ ןענעק ןוא ע ?ןעק רעדָא .ַיירעליּפש ןופ סּפייט יד רַאֿפ ןַאשייטסיילּפ יד ןופ עיסרעוו דווורּפמי ן .טונימ ַא ןטרַאוו רעבא ?עּפָאקסָאריג ַא ןופ ּפיצנירּפ םעד ףיוא טריזאב ןענעז סענָאפ קידוועריר ן .ליּפש (ןגָאז וצ ליק טציא זיא סע יוו ,עלוש טלַא) ץיּפש יד רעביא םעד
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ַיירעליּפש יירפ עדנעגלאפ יד ךיוא ליּפש

QwertyGame uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all QwertyGame services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.

Read more