.ַיירֿפ ןיילנָא סעמַאג טַאמ ַיירֿפ רַאֿפ סעמַאג ןיילנָא טַאמ

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ןיילנָא ןליּפש סעמַאג טַאמ ַיירֿפ רַאֿפ ןליּפש סעמַאג טַאמ

!קיטאמעטאמ ןופ טֿפַאשנסיוו סיורג יד ןענרעל וצ טירש רעטשרע רעד זיא .ןרָאי עלוש ןייז סַאשעב םיא רַאֿפ ןייז טעוו קיטאמעטאמ גניטייסקי רעמ .דיונַא ןעמוקַאב רעדָא ןריקיטירק טינ יצ .סקייטסימ ןכַאמ וצ ןענרעל ןזומ רעדניק .ייז ןטכיררַאפ וצ טייהנגעלעג יד ןבָאה קידנעטש ןלעוו ייז ,ַיירעליּפש .דניק ,קיורמו טסרעמ יד וליפא ,ןייק ןריסערעטניא ןענעק סָאוו רעפסָאמ ."רעקינייוו רעדָא רעמ" ןופ סּפעסנַאק יד ,זנַאשיירעּפַא קיטעמטירַא ,גניט .רעפטנע טכער יד ןעניֿפעג וצ ןַאשייווַאטוָאמ ךָאנ ןוא סעמַאג טַאמ ןיא סמ .ליּפש יד ןיא טקנעדעג סעמיילשיב זיא עיצַאמרָאֿפניא ַיינ ןוא ,ליּפש יד .לַאירעטַאמ קיצונ ַיינ ןיא סערעטניא ס רעלוקסירּפ יד ןציטש וצ ,ילטנַאט .ןטכארט טקַארטסבַא ןעלקיווטנַא סָאוו ,לַאירעטַאמ טנרעלעג םעד ןופ יטירע .זנַאשיירעּפַא קיטעמטירַא טיירעמעמ ןוא תודימ רעייז ןכיילגרַאפ ,ץקעשזד !ןרעמ ןוא ןענעכערּפָארַא ,ןגייל ,ןלייצ וצ ןרעל דניוושעג ןוא טכייל ן ?סַאּפש ןענרעל ןכַאמ וצ ןלעוו !ריא רַאֿפ זיא סעמַאג טַאמ טלָאמעד .ץלַאדַא ןוא ןַארדלישטלוקס רַאֿפ קיסַאּפ ןענעז ייז !רָאטַאלוקלַאק ַא ןצונ ןענעק ריא זַא ןטכַארט שרעדנַא רעצעמע ןזָאל ןוא .ענדונ ןוא טושּפ ךיוא עקַאט ןייז טעוו םיא טימ גנולייטּפָא םעד ןופ ַיי !ןבייהנָא וצ יירפ ןליפ ןוא לטסעק קירוצ יד ןיא סע ןלעטש ,רעבירעד !זדנוא טימ ַיירעליּפש טַאמ ןוא ןרעמונ ןופ טלעוו יד ןקעדטנַא סמעלבָארּפ גניוולַאס ןופ ןגעוו ענעגייא ןייד ןגָאלשרָאֿפ ;ץנַאּפַאסיטרַאּפ ע
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

איר וועט אויך ווי אָנליין גאַמעס סעמַאג טַאמ שפּילן פֿאַר פּאָטער