.יסיּפ 1 ףיוא סרעַיילּפ 2 רַאֿפ סעמַאג ןיילנָא 2 רַאֿפ סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.ַיירֿפ סרעַיילּפ 2 רַאֿפ סעמַאג ַיילּפ ןיילנָא סרעַיילּפ 2 רַאֿפ סעמַאג ַיילּפ

?טַייצ רעד ןיא סערָאב זיא דנַיירפ רעבָא סעמַאג רעטויּפמָאק ןליּפש וצ יוו ריא יצ .עיצַאוטיס םעד ןטכיררַאפ וצ יוו ןסיוו רימ - .ןיילנָא 2 רַאֿפ סעמַאג ללוּכ סָאוו ,לטַייזבעוו רעזדנוא ןופ גנולייטּפָא יד וצ ריא ןדַאל .יסיּפ 1 ףיוא סרעַיילּפ 2 רַאֿפ סעמַאג ןגָאלשרָאפ רימ ,טדיישעגפא לָאמנייק ןייז וצ ןליוו .ַיירֿפ סרעַיילּפ 2 רַאֿפ ַיירעליּפש ןליּפש וצ ליוו סאוו ןעמעוו רַאֿפ אצמינב ןענעז ייז על .ןיילנָא סרעַיילּפ 2 רַאֿפ סעמַאג ַיילּפ ךרוד ןטראוו ריא סָאוו זיא סָאד - טניירפ טימ גנו !זנַאשיטַאּפמַאק עווַאקישט ריא ןשטניוו רימ
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא