ייווצ רַאֿפ סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.יירפ רַאֿפ ןליּפש וצ ןעמעלַא רַאֿפ ןטראוו זלרעג ןוא ךעלגניי רַאֿפ ייווצ .לטייזבעוו רעזדנוא ףיוא ייווצ רַאֿפ ַיירעליּפש ןליּפש וצ ריא ןדַאל רימ !זרעסַאנַאק רעייז רַאֿפ ןטראוו ןיוש ןענעז ץייפ ןוא סעסַאר ,ַיירעליּפש ג

?טַייצ רעד ןיא סערָאב זיא דנַיירפ רעבָא סעמַאג רעטויּפמָאק ןליּפש וצ יוו ריא יצ .עיצַאוטיס םעד ןטכיררַאפ וצ יוו ןסיוו רימ - .ןיילנָא 2 רַאֿפ סעמַאג ללוּכ סָאוו ,לטַייזבעוו רעזדנוא ןופ גנולייטּפָא יד וצ ריא ןדַאל .יסיּפ 1 ףיוא סרעַיילּפ 2 רַאֿפ סעמַאג ןגָאלשרָאפ רימ ,טדיישעגפא לָאמנייק ןייז וצ ןליוו .ַיירֿפ סרעַיילּפ 2 רַאֿפ ַיירעליּפש ןליּפש וצ ליוו סאוו ןעמעוו רַאֿפ אצמינב ןענעז ייז על .ןיילנָא סרעַיילּפ 2 רַאֿפ סעמַאג ַיילּפ ךרוד ןטראוו ריא סָאוו זיא סָאד - טניירפ טימ גנו !זנַאשיטַאּפמַאק עווַאקישט ריא ןשטניוו רימ
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ַיירעליּפש יירפ עדנעגלאפ יד ךיוא ליּפש