גנילבמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.לטייזבעוו רעזדנוא ןופ טַאלב םעד ףיוא טגנאלרעד זיא זַארנַאשז ןופ טַי .לַאוטריוו ןענעז ץעב עלַא לַייוו ,לטַייב יד רַאֿפ רעכיז זיא סע טייצ רע !סרעַיילּפ רעייז רַאֿפ ןטראוו ןענישאמ לטלעּפש וצ רעקָאּפ ןופ ,טעלור וצ

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ַיירעליּפש יירפ עדנעגלאפ יד ךיוא ליּפש