.רעטָאּפ רַאֿפ זלרעג רַאֿפ סעמַאג ןיילנָא סלריג רַאֿפ סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.זלרעג רַאֿפ סעמַאג ליּפש זלרעג רַאֿפ סעמַאג ןיילנָא ליּפש

?ןיילנָא זלרעג רַאֿפ ליּפש יד זיא סָאוו .הגיה רעטסנָאמ ,ַאירטסעווקע זלרעג סקניוו סקניוו יוו ַאזַא ,תויתוא ןוטרַאק ימינרַאילו .זיולב טינ .ןָאט וצ עביל זלרעג יד ךיוא זיא םעד עלַא - זלַאזַאּפ גניוולַאס ןוא ץסעווק ןעמענ ,ןרע .זלרעג יד טימ סקלָאפ יוזַא ןענעז סָאוו סליַאטעד ערעדנא ןוא תויתוא גנונעכייצ ןופ טע .זלרעג רַאֿפ ליּפש ַא ןליּפש וצ גנינַאוו רַאֿפ ןטראוו זיא סָאוו ס זַא - רעסעב טלעוו יד ן .יינסיד ןופ תויתוא עלעסַיימ עליפ ,סרערעסרָאס ןוא זדרעזיוו ,זיסעסנירּפ ןוא סעסנירּפ .קינעטרעטנו ערעדנא ןייק רעדָא גנוריסַאּפ ,שיטנַאמָאר ַא טאה ליּפש רעדעי ?זלרעג רַאֿפ סעמַאג ןיילנָא ןליּפש וצ ןליוו ריא ,יוזַא .סַאּפש ןוא עווַאקישט ןַייז ןענעק ריא ווו טלעוו ליּפש גניטייסקי םעד וצ ריא ןדַאל רימ
אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

.רעטָאּפ רַאֿפ זלרעג רַאֿפ סעמַאג ןיילנָא סלריג רַאֿפ סעמַאג

טַאטשרַאוו עקצַאצ ס ַאטנַאס

עטכישעג ָאקעד רעמיצ ס ַאירָאטקיוו

ייטרַאּפ לטינ ןיסעצנירּפ

גנוריסַאּפ ןרעטש םליֿפ ןיסעצנירּפ עדנָאלב

ץַאקרעכ שיטקַאפ הּכלמ יינש

םָארק ץיווס ס לַאטסירק

זנרעטַאּפ רענאקירפא :טלעוו רעד םורַא

גנוריסַאּפ ַאידימ ךעלטפַאשלעזעג ס עללעָאנ ןוא לַאטסירק

דיילק דנַאלידנַאק

םָארק ןירעיגיפ ןיסעצנירּפ ס לַאטסירק

רעננַאלּפ ענעסַאכ דָאָאוויללָאב סעסנירּפ

ַאטסינָאישַאפ סעסנירּפ עדנָאלב :טלעוו רעד םורַא

םערק זַיי :תוישעמ ךיק סעסנירּפ

רעטקָאדנייצ שיטקַאפ אננא

לזַאמ רָאי וינ שיזעניכ

לטינ רַאֿפ ץַאקרעכ שיטקַאפ - הּכלמ זייא

טסנוק ייטַאל ַאטסירַאב לדיימ - מַאי

דנַאלרעדנָאוו סעסנירּפ עדנָאלב רַאֿפ קירבַאפ עגער

גנולדנַאהַאב ןיסעצנירּפ :טוג וצ קנַארק ןופ

זלַאווייר ןַאלּפ

םַאלג רעטניוו יברַאב

ןפורסיורַא לקעז ןיימ ןיא ס סָאוו

סיוא גָאט רָאפ קייב זיסעסנירּפ

רעננַאלּפ ענעסַאכ ןָאענ ס לדיימ - מַאי

לקיטש ןגיובנגער גניקוק ינָאּפ

ןיילנָא סעמַאג אעדיוו יד ןסינעג ךיוא טעוו ריא