זלרעג רַאֿפ סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.טכעלשעג ןייש יד רַאֿפ זלרעג רַאֿפ סעמַאג .זיבייב רַאֿפ ןגרָאז ןוא גנוקינייר ,גניקוק ןוא ףיורַא דיילק :זלרעג ר .ןַאשירטַאטסבַא ַא רעדָא ינַאנ ,רעריזירפ רעדָא רענייזיד טינש ַא יוו ךיז

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ַיירעליּפש יירפ עדנעגלאפ יד ךיוא ליּפש