ַיירעליּפש רעדניק

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

.סעּפע טימ טישזדיפ לסיב ַא ןלַייוורַאפ וצ טייהנגעלעג סיורג ַא ןענעז , .זלַאזַאּפ ןדישרַאפ ,תויתוא ןוטרַאק עטסבילַאב ןייד טימ ףיורַא דיילק רעד !לטייזבעוו רעזדנוא ןופ טַאלב םעד וצ זרעמייג גנוי עלַא ןדַאל ַיירעליּפ

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

ַיירעליּפש יירפ עדנעגלאפ יד ךיוא ליּפש