Free סעמַאג. ןיילנָא סעמַאג

פֿרייַ אָנליין גאַמעס
Language: yi

Free ץַאלּפ רעזדנוא ןופ טַאלב םעד ףיוא טגיטכעראב ןענעז םעט רעדעי רַא !ךָאוו רעדעי ַיירעליּפש יירפ ַיינ ןבעגסיורַא רימ .רעיוט גנימייג רעזדנוא ףיוא דַאטקעלַאק ןבָאה רימ סָאוו ,יירפ ןיילנָא

.גאטנאמ רעדעי ןבעגסיורַא רימ סָאוו ,Free Games טסַאונ .רעדניק רַאֿפ ,סרוק ןופ ,ןוא זלרעג ,ךעלגניי רַאֿפ ַיירעליּפש ןיילנָא יי

סמרָאפטַאלּפ גנימייג ןופ ןַאשולַאווע :סעמַאג יירפ

.גנולַייוורַאפ עסַאמ ןראוועג דניוושעג ,סנטצעל ךערעיפעל ןעוועג זיא ס .ַיירעליּפש רעטויּפמָאק וצ קיטליגכַיילג זיא סָאוו שטנעמ ַא ןעניֿפעג וצ ר .יירפ ַיירעליּפש ןיילנָא ןליּפש ןענעק סוועיוודלרָאוו ןוא זרעשטלַאק ,זנ .ןטייקירעווש ענעדישרַאפ ןופ ךעלגניי ןוא זלרעג ,רעדניק רַאֿפ ַיירעליּפ .זדנערפ טימ עפַאק ַא ןיא רעדָא בוטש ןיא ,ןטלַאה סובָאטיו יד ייב רעדָא


.ןדלעה טאהעג ביל-גנַאל ,שיסַאלק ןסעגרַאפ טינ ןָאט ךיוא רעבָא ,ןרעדָאפ


.2014 ןיא ןיילנָא ַיירעליּפש ינימ גנייילּפ ןופ קילג יד זדנוא ןעמענוצ .דיורדנַא ןוא ענָאפי רַאֿפ זנַאשייקַאלּפַא ליּפש - ייז טימ לעלַארַאּפ ןיא ןו .ןריסַאּפ טלָאוו טרעקרַאפ יד רעדָא רערעטעלב םעד ןטַייברַאפ רָאג טלָאוו זנ .טפעשעג םעד ןוֿפ ןלַאֿפעג רָאנ סעוורענ ךַאווש טימ ץנַאּפַאסיטרַאּפ יד ןופ .ןעיצ ַא ןיא דוולַאס זיא זרעזוַארב ןוא זנַאשייקַאלּפַא ןשיווצ המחלמ יד .ןעמעלַא רַאֿפ םעווקַאב זיא סָאד יוו טקנוּפ ןָאפעלעט קידוועריר רעזדנוא


.סרעטויּפמָאק ירענַאשייטס ףיוא ןוא ץַאשזדַאג קידוועריר ףיוא עדייב דעַי .עטָאלכַאה ןלעטשרַאפ יד ןגעוו עלַא זיא סָאד - ןָאפעלעט שטניא- 4 ַא ףיוא .קידוועריר יירפ זיא ַיירעליּפש ןיילנָא ןרעדָאמ עלַא טינ ,רעבָא .סּפַאטּפַאל ןוא סּפַאטקסעד ףיוא גנייילּפ רַאֿפ זיולב זיא ןוא יטינו טסייל .לטייזבעוו רעזדנוא ףיוא ליּפש ןייק ןפיול טכייל וצ ךיז ןזָאל וצ ןַאר

ןטייצ ןוא זרעדנעשזד ענעדישרַאפ ןופ זרעמייג רַאֿפ ַיירעליּפש יירפ 1000

.ַיירעליּפש עקלַאיל ,ךיז ןָאטנָא ,ןכָאק ,זרעטיילַאימיס ןבעל ןליּפש וצ זל .סקייק גניטיירעקעד רעדָא ץַאלּפ ַא גניטיירעקעד רַאֿפ ַיירעליּפש ןַאלּפ ,זד


.ַיירעליּפש MMO ןוא טרָאּפס ,קידנעילפ ,גניסייר ,ַיירעליּפש ַיירעסיש ,ַיי .(MMORPGs) סעיגעטַארטס ןיילנָא שימָאנָאקע סקעלּפמָאק וצ ץנַאּפַאסיטרַאּפ עכ .שיטסילַאער ןוא טנַארביוו ,ןייש - סקיפַארג טעטילַאווק- ךיוה ךרוד ןדי .רעסעסַארּפ קרַאטש ַא ,ןַארַאב ןופ עמוס סיורג ַא ,לטרַאק אעדיוו עטוג ַא : .טכירסיו ןוא עיגָאלָאנכעט רעטויּפמָאק ןופ גנולקיווטנַא רעד וצ טריפ יר .רעטויּפמָאק ןרעדָאמ ַא גניייב ןטכַארטַאב לָאז ריא ,יירפ ַיירעליּפש ןיילנ


.ַיירעליּפש זיירקגנודליב ןוא קיגָאל ןדישרַאפ ,סלַאמינַא טימ ַיירעליּפש , .סרעַיילּפ ריפ וליפא רעדָא יירד ,ייווצ רַאֿפ ַיירעליּפש ןבָאה רימ לַאפ םע .טקעּפסַא וויטיטעּפמַאק יד ןיא זיא זיוט לַאוטריוו ַאזַא ןופ סנַאסע יד ןו .סדיק רַאֿפ ַיירעליּפש ןיילנָא יירפ ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא םעד עלַא ןענ

!ןעמעלַא רַאֿפ יירפ סעמַאג ןיילנָא ןדישרַאפ

.זרעזוי רעזדנוא ןרידנעמָאקער וצ ןליוו רימ סָאוו ַיירעליּפש יירפ ךעלט .רעטעלב יד ףיוא ןענוֿפעג זיא טריסערעטניא טנעז ריא סָאוו ןיא טלַאהני


.זרעדנעשזד ןוא סעגַא עלַא ןופ סרעַיילּפ וצ ןרילעּפַא טעוו ,רעכיז ןענעז .סמליפ טלוק ףיוא טריזאב ַיירעליּפש יוו טנוזעג יוו ,טגיטכעראב ןענעז .ןטפעשעג ערעדנא ןוא טרָאּפָארעַא ,עפַאק ,םָארק ,םרַאפ ַא ןופ גנולקיווטנַא !לטייזבעוו רעזדנוא ףיוא יירפ ןיילנָא ןליּפש וצ ריא ןדַאל רימ .זגניט עַיינ ןענרעל ןוא זדנערפ טימ ןעורּפָא ,טלעוו ליּפש קיברַאפ יד ן !סיורג קידנעטש גנומיטש ןייד ןטלַאה ןוא ַיירעליּפש יירפ ליּפש

אָנליין גאַמעס:
Multiplayer גאַמעס :

מיר באַגריסן באַמערקונגען און פֿירלייגן וועגן דעם פּלאַץ.
אייער נאָמען:
דיין E-פּאָסט:
דיין אָנזאָג:
אַרייַן דעם קאָד:
אַלע פעלדער זענען פארלאנגט!

ַיירעליּפש יירפ עדנעגלאפ יד ךיוא ליּפש

QwertyGame uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all QwertyGame services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.

Read more